Friendly Redland Bay Hotel - Redland Bay Hotel, Redland Bay, QLD 4165